Lejebetingelser

LEJE- OG FORSIKRINGSBETINGELSER

Generelt
Lejeaftalen er indgået mellem Billigmaskinleje.dk ApS, Wiehesvej 7, 2900 Hellerup.

CVR nr.: 33382235 som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer.

Lejebetingelser og priser på www.affugtning.dk går altid forud for andre trykte lejebetingelser eller prislister.

§1. Lejen
Alle lejepriser er inklusive moms, inklusive forsikring og eksklusive forbrugsmaterialer som f.eks. brændstof, sandpapir og slitage m.m. Forbrugsmaterialer faktureres lejer efter forbrug. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Tilbehør (slanger, skovle, kabler m.m.) er ikke inkluderet i priserne. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, er vores priser, som forefindes på www.affugtning.dk, til enhver tid gældende.

§2. Lejeperiode og risikoovergang
Lejemålet begynder den kalenderdag der er booket og til den dag hvor lejen ophører. Modtages materiel aftenen før, må materiel først benyttes efterfølgende dag i den periode lejer har betalt. Modtages det lejede retur inden kl. 7:30, beregnes afleveringsdagen ikke som en lejedag. For privatpersoner beregnes lejedagene efter antal kalenderdage. For erhvervsdrivende er lejen baseret på en 5-dages uge. Benyttes det lejede weekend eller helligdage, betales leje for disse dage. Forsikring beregnes altid efter kalenderdag.

Den daglige leje er altid og for alle beregnet på en 8 timers arbejdsdag. Benyttes det lejede ud over 8 timer, betales der 1 dags ekstra leje pr. påbegyndt 8 timer. For leje af materiel der ikke kræver mandskab til betjening, beregnes altid efter kalenderdage (f.eks. stillads, afspærring, varmeapparater, affugtere, vogne mv.). Fra lejemålets begyndelse og frem til det lejede materiel er afhentet af udlejer, eller returneret direkte til udlejer, bærer lejer risikoen og erstatningsansvaret for det lejede. Det påhviler altid lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt eller returnering ved forevisning af returkvittering eller fragtbrev. Med mindre andet er aftalt angående lejeperioden, er lejer på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede med dags varsel.

§3. Afhentning og levering
Transportomkostninger betales af lejeren iht. gældende transportpriser. Sker transport af tredjemand (fragtfirma), afregnes efter regning. Transporterer lejer selv, er lejer ansvarlig for transportforsikring. Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt, kan udlejer udleje til anden side uden yderligere varsel.

§4. Lejers pligter
Lejeren er på alle måder ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.
Det lejede må ikke installeres eller anbringes på en sådan måde, at det kan henføres som tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder. Det lejede må af lejeren kun anvendes på aftalt sted, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke fjernes, bortset fra transport til og fra udlejeren. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det lejede. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse. Det lejede materiel udleveres af udlejer i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning. Det lejede materiel skal af lejer returneres rengjort og i samme stand som ved udleveringen. Eventuelle skader eller defekter, der opstår i lejeperioden, skal meddeles udlejer indenfor 24 timer. Lejer må ikke udføre reparationer eller forandringer på materiellet med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved materiellets aflevering finder eftersyn sted og eventuelle reparationer eller udbedring af mangler og deraf forbundne omkostninger samt eventuel manglende rengøring vil blive faktureret lejer. Reparationsdage betragtes som lejedage, og lejer betaler leje, indtil materiellet igen er udlejningsklar.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som f.eks. kontrol af væskestand på og opladning af batterier, kontrol af motorolie og hydraulikolie, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Af driv- og smøremidler må der kun benyttes den af udlejer opgivne type og kvalitet.

§5. Ansvar og forsikring
Lejer er ansvarlig og hæfter for alle type skader, der opstår på det lejede i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl.

Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab / skade, der måtte kunne henføres til det lejede, herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte og direkte tab. Udlejer påtager sig intet ansvar.

For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret.

Det lejede er kaskoforsikret. Tillige er indregistrerede arbejdsmaskiner og uindregistrerede selvkørende arbejdsmaskiner lovpligtig ansvarsforsikret, når de er i brug som køretøj. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader, når det lejede er i brug som arbejdsredskab.

Lejer indtræder i udlejers forpligtelser overfor forsikringsselskabet med hensyn til betaling af selvrisiko i henhold til nedenstående skema. I det omfang lejer er ansvarlig for skaden på det lejede, kan forsikringsselskabet gøre regres mod lejer for at opnå dækning af forsikringsselskabets omkostninger i forbindelse med skaden (skadeserstatning og sagsomkostninger).

Der opnås ikke forsikringsdækning i følgende tilfælde:

  • Skade, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, samt skade der forvoldes under indflydelse af alkohol, narkotika mv.
  • Skader ifm. maskiner anbragt på sø-fartøj, skibe, pontoner eller lignende.
  • Simpelt tyveri.
  • Driftstab af enhver art, bøder eller andet tab ved direkte og/eller indirekte skader
  • Skader under strejker, naturforstyrrelser m.m.
  • Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
  • Dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i/og under jorden, uanset årsag.
  • Skader forårsaget af materiel såsom oliespild, belægningsskader mv.

Tyveri af og hærværk på det lejede skal af lejer anmeldes til udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejemålet fortsætter indtil udlejer har modtaget politianmeldelse.
Andre skader på det lejede skal ligeledes anmeldes til udlejer indenfor 24 timer efter hændelsen.

§6. Ophævelse

I tilfælde af lejers misligholdelse af lejekontrakten, betalingsbetingelser mv. er udlejer berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning. Nægter lejer at udlevere det lejede, vil returnering ske ved umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler.

§7. Lovvalg og værneting

Dansk ret finder anvendelse og udlejer forbeholder sig retten til valg af værneting. Rejser tredjeperson krav mod udlejer, er lejer forpligtet til at friholde udlejer for alle udgifter, der følger heraf.

§8. Betaling

Udlejer er berettiget til at kræve depositum, enten forud for et lejemåls begyndelse, eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse. Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant ved udlevering eller påkrav. Efter forfaldsdato påløber der 2% i rente pr. påbegyndt måned, samt inddrivelsesgebyrer, som betales af lejer.

Ved betaling eller delvis betaling afbetales der altid først på udestående gebyrer, morarenter og andre former for til lejer fakturerede inddrivelses omkostninger. Der afvikles først på hovedstolen når alle renter, gebyrer og øvrige inddrivelsesomkostninger er fuldt ud afbetalt.

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til tilbageførsel af alle ydede rabatter forbundet med lejemålet.

 Maskinens listepris Selvrisiko
 kr.         1 – 20.000 35 % af maskinens listepris
 kr.         20.001 – 50.000 kr.             15.000
 kr.         50.001 – 100.000 kr.             20.000
 kr.       100.001 – 200.000 kr.             25.000
 kr.       200.001 – 300.000 kr.             30.000
 kr.       300.001 – 400.000 kr.             35.000
 kr.       400.001 – 600.000 kr.             40.000
 kr.       600.001 – kr.             50.000

Selvrisiko er inklusive moms

Billederne kan være vist med ekstraudstyr og afvige fra den faktiske maskine.

§9. Annullering/Fortydelsesret

Cancellering/Annullering af ordre skal ske mindst 7 dage før booking dato, ved annullering af ordre opkræves adm. gebyr på 300 kr. + moms.

Ved Cancellering/Annulering senere end 7 dage før, kan der evt. laves et tilgodebevis.

§10.Brændstof

Maskinerne leveres opfyldt med brændstof. Leveres de ikke tilbage opfyldt opkræves 16 kr. pr. liter. eks. moms

Der tillægges et optanknings gebyr på 99 kr. eks. moms 

*OBS - Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.
Indkøbskurv